Zakres oferty

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Prowadzenia ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany) oraz obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Prowadzenia ewidencji nabycia VAT, ewidencji dostawy VAT oraz sporządzania i składania deklaracji VAT,
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia,
 • Sporządzania i wysyłania deklaracji ZUS, PIT 11,
 • Sporządzania list płac pracowników i prowadzenia kart wynagrodzeń pracowników,
 • Sporządzania rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego Zleceniodawcy,
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Biuro zapewnia:

 • Przekazywania Zleceniodawcy informacji o zobowiązaniach podatkowych osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną,
 • Przechowywania w siedzibie Zleceniobiorcy dokumentów i danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
 • Zachowania w tajemnicy informacji przekazanych przez Zleceniodawcę,
 • Usługi będą świadczone z należytą starannością i dokładnością, jaką zapewniają przepisy prawa,
 • Biuro posiada polisę OC (od odpowiedzialności cywilnej)

Adres rejestrowy:

 • ul. Żwirki i Wigury 9/21
 • 83-000 Pruszcz Gdański
 • NIP 583-299-18-02

Adres biura:

 • ul. Polskich Kolejarzy 5 lok.2
 • Targowisko Miejskie Mój Rynek
 • 83-000 Pruszcz Gdański